YETKİNLİKLERİMİZ

© 2018 YEPSAN GRUP

iş başvurusu

insan kaynakları

başvurulan pozisyon

kişisel bilgilerinizi giriniz

öğrenim bilgilerinizi giriniz

yeni öğrenim bilgisi ekle

çalışma bilgilerinizi giriniz

yeni çalışma bilgisi ekle

Referanslarınızı giriniz

yeni referans ekle

cv yükle

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ( KVKK )

ÇALIŞAN ADAYI BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, şirketimize iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarını kapsamaktadır. Şirketimizce oluşturulan KVKK politikalarımızı www.yepsan.com.tr. internet adresimizden inceleyebilirsiniz.

 

1.Veri Sorumlusu:

 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Yepsan Yedek Parça Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”), Kayapa Mahallesi 13(530) Sokak No: 7A Nilüfer Bursa Türkiye, Vergi Dairesi: Ertuğrulgazi, Vergi Numarası: 9490038980, Ticaret Sicil No: 30515, Mersis No: 9003898000011 tarafından, Kanunun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.  

 

2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

 

2.1. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adayının işe kabul, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme, başvuruyu yapan ilgili kişinin, talep ettiği çalışma pozisyonuna uygunluğun değerlendirilmesi, referans olarak gösterilen kişilerle iletişimin sağlanması, bilgilerin teyit edilmesi, çalışan adayı ile gerekli iletişimin sağlanması, iş başvurusunun olumsuz sonuçlanması durumunda, sonraki dönemlerde oluşabilecek uygun iş pozisyonlar için adayın yeniden değerlendirilmesi, talep edilen uygun ücretin belirlenmesi faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, oluşabilecek hukuki uyuşmazlıklarda ispat yükümlülüğü amaçlarıyla kişisel verileriniz KVK Kanunun 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 

2.2.İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik bilgileriniz (T.C. Kimlik No, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adınız, medeni haliniz, paylaştığınız resmi kimlik belgeleri üzerinde yazılı diğer nüfus kimlik bilgileri), İletişim bilgileriniz (Telefon numaralarınız, e-posta adresiniz, IP adresi), Lokasyon bilgileriniz (Adresiniz, bulunduğunuz yerin konum bilgileri), Özlük Bilgileri (İşe giriş belgesi kayıtları, özgeçmiş, cv bilgileri, aile bireyleri ve yakınlık bilgisi), Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (şirket giriş çıkış kayıt bilgileri, güvenlik çıkış defter bilgileri bildirilen iş başvuru formlardaki bilgiler), Mesleki deneyim bilgileri (öğrenim bilgileri, diploma bilgileri, çalışma hayatı, referans bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, bildirilen iş başvuru formlardaki diğer bilgiler), Görsel Kayıtlar (Alınan formalarda, paylaştığınız cv, belgeler üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi ), Sağlık Bilgileri (Başvuru formunda belirttiğiniz sağlık durum bilgisi, paylaşmanız halinde sağlık raporları, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri) Güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar ( Adli durum, mahkumiyet, ceza bilgisi)

 

3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, şirkete ait elektronik verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, yurtiçi ve yurt dışında bulunan şirkete yazılım, donanım, teknolojisi hizmeti veren bilgi işlem, teknoloji firmalarına, hizmet sağlayıcılarına, ortak işbirliği amacıyla topluluk şirketleri, yurtiçi ve yurtdışında bulunan veri tabanına, şirket hissedarlarına/ortaklarına, iş ortaklarına, şirket çalışanlarına, avukatlık bürolarına, danışmanlık firmalarına, insan kaynakları hizmeti sunan internet sitelerine, özel istihdam bürolarına, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Kanunun 8., 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, yukarıda 2. maddede yazılı amaçlar doğrultusunda şirket faaliyetleri ile sınırlı olarak, gerektiğinde aktarılmaktadır.

 

4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, şirketimizin insan kaynakları birimi ve ilgili diğer birimleri tarafından, internet sitemiz üzerinden doldurulacak formlar, üçüncü taraf istihdam hizmetleri veren internet siteleri,  İŞKUR, özel istihdam büroları, aracı kurum ve kuruluşlar aracılığı ile şirketimizde fiziki olarak doldurulan yazılı başvuru formları ve mülakatlar ile referans görüşmeleri, yapmış olduğumuz araştırmalarla, yazılı veya elektronik olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verileriniz işlenmekte ve toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; şirketimizin tabi olduğu yasal düzenlemelere uygun olarak, olarak ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Ayrıca, açık rıza aranmaksızın, kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kişisel verinin, alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, şirket meşru menfaatleri için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi  hukuki sebepleriyle, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerine, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5/1-h. maddesine uygun olarak belirtilen amaçlara sınırlı olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz şirket faaliyetleri kapsamında ilgili mevzuatlarda ve internet sitesinde ilan edilen saklama ve imha politikasında yazılı süre kadar muhafaza edilerek saklanmaktadır.

 

5.Kişisel Veri Sahibinin Hakları ( Başvuru Hakkı ) :

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu olarak YEPSAN YEDEK PARÇA SANAYİ TİCARET A.Ş - Kayapa Organize Sanayi Bölgesi 13.Sokak No:7 Nilüfer/Bursa – Türkiye adresine, Kişisel Veri Sahibi olan ilgili kişinin ekte yer alan BAŞVURU FORMUNU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını  Şirket adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, Güvenli Elektronik İmza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta adresini kullanmak suretiyle yepsan@yepsan.com.tr adresine e-posta göndererek, İlgili kişinin Şahsi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)adresini kullanarak, şirketimize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine yepsanyedekparca@hs01.kep.tr elektronik posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, Noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle ile iletebilirsiniz.

 

 

Kanunun 11. maddesi uyarıca; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu 13/1. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya KVK Kurumunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir.

 

 

 

Veri sorumlusu sıfatıyla YEPSAN YEDEK PARÇA SANAYİ TİCARET A.Ş tarafından hazırlanmış olan, kişisel verilerin işlenmesine dair aydınlatma ve bilgilendirme metnini okuduğumu, şirket tarafından işlenen kişisel verilerimde, güncelleme yapılması gerekmesi halinde, herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en kısa sürede Şirket’e bildireceğimi, kabul beyan ve taahhüt ederim.

 

Kişisel Verisi İşlenen Çalışan Adayının

 

Adı Soyadı:

 

Tarih:11.08.2022